Vi har samlet en række vigtige informationer om dine rettigheder som selvstændig og lønmodtager, hvis du bliver berørt af coronavirus.

Coronavirus (COVID-19)

Vi har samlet en række vigtige informationer om dine rettigheder som selvstændig og lønmodtager, hvis du bliver berørt af coronavirus.

FAQ om coronavirus (COVID-19)

 • Myndighedsfælles hotline
  De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på siden https://politi.dk/coronavirus-i-danmark.

  Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.


  Erhvervslinje
  Sundhedstyrelsen har lavet en Erhvervslinje til virksomhedsejere for at hjælpe dem igennem de udfordringer, der er blevet skabt pga. COVID-19.

  Du kan kontakte Ehvervslinjen på 72 22 74 59

  Hotline til virksomheder med spørgsmål om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet
  Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 20 03 50, hvis de har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19)

   

 • Folketinget har den 11. maj 2021 vedtaget at forlænge pausen i dagpengeperioden med yderligere to måneder.

  Det betyder i praksis, at dagpenge i månederne januar til og med juni 2021 ikke tæller med i forbruget af din dagpengeperiode. Dit forbrug vil altså være det samme 1. juli 2021, som det var 31. december 2020.

  Referenceperioden rykkes tilsvarende med fire måneder. Referenceperioden svarer til de maksimalt tre år, inden for hvilke du kan få udbetalt dagpenge i to år (104 uger).

  Ingen ledige med dagpengeret ved udgangen af december 2020 vil derfor opbruge retten til dagpenge inden den 1. juli 2021. Det er dog en betingelse, at du er medlem af A-kassen Frie i perioden.

  Forbruget af dagpenge var ligeledes på pause i marts til og med august 2020.

  Supplerende dagpenge

  Har du arbejde på nedsat tid, eller driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge i 30 uger.

  I perioden 1. januar til 30. juni 2021 er forbruget af dine 30 uger også sat på pause. Det er supplerende dagpenge i ugerne 53/20–25/21, der ikke medregnes til de 30 uger. Det betyder, at du vil have lige så mange uger tilbage med supplerende dagpenge den 1. juli 2021, som du havde den 31. december 2020.

  Forbruget af supplerende dagpenge var ligeledes på pause i ugerne 9–35 2020.

  Du kan læse flere detaljer om, hvordan du skal forholde dig som ledig, her.

 • Det afhænger af rigtig mange ting, fx om du er funktionær, omfattet af en overenskomst, om din arbejdsgiver kan gøre brug af den nye hjælpepakke med lønkompensation m.v.

  Læs mere:
  Dine rettigheder, hvis du bliver sendt hjem

  • Coronavirus/COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær
  • Symptomerne ses op til 14 dage efter, man er udsat for smitte
  • Hvis du inden for de seneste 14 dage har været i et land med coronavirus/COVID-19 smittespredning (se nedenfor), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/COVID-19, så ring til din læge, hvis du er syg
  • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre
  • Udenfor normal åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region - find nummer.
 • I den nuværende situation er der mange arbejdsgivere, der ønsker at "hjemsende" deres medarbejdere eller sende dem på ferie uden varsel.

  Der er groft sagt 5 forskellige muligheder, som din arbejdsgiver kan bringe i anvendelse

  1. Hjemsendelse uden løn (kræver hjemmel i overenskomst)
  2. Hjemsendelse med løn (suspension)
  3. Hjemsendelse med løn (trepartsaftalen)
  4. Arbejdsfordeling (kræver overenskomst eller kollektiv aftale)
  5. Ferie (ferieloven).

   

  Læs mere:
  Dine rettigheder, hvis du bliver sendt hjem
  Trepartsaftalen - hvad betyder den for mig?

 • For at mindske risikoen for smitte, anbefaler vi, at du følger Sundhedsstyrelsens 5 gode råd:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • I forbindelse med den nye trepartaftale mellem Regeringen, FH og DA, kan din arbejdsgiver søge om 75% kompensation for din løn, hvis du bliver hjemsendt uden arbejde. Som en del af den aftale, er medarbejderen forpligtiget til selv at bidrage med 5 dage.

   

  Disse dage kan være opsparet ferie, afspadsering eller feriefridage. Hvis du ikke har flere fridage til gode, må du selv betale for de 5 dage, hvis din virksomhed ønsker at benytte muligheden for at sende dig hjem. Ordningen kan illustreres som vist på figuren herunder:

   

  Figur 1: Illustration gengivet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, www.bm.dk

   

  De almindelige regler for arbejdsgivers varsling af ferie, som på denne tid af året er en måned, er ikke sat ud af kraft. Derfor kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kræve at du holder ferie, før om en måned, ligesom det kræver at du har ”feriedage til gode”. Men henset til den ekstraordinære situation, vi befinder os i, skal Frie opfordre til at du som medarbejder ser positivt på en sådan mulighed, også selvom du muligt skal betale nogle af dagene selv, da det kan medvirke til at sikre din og kollegernes arbejdsplads også fremadrettet.

   

  Læs mere om trepartsaftalen her.

 • Folketinget vedtog i 2020 en lov, der betyder, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19. Læs mere

 • Der har været en del forvirring omkring spørgsmålet, men Skattestyrelsens juridiske direktør, Karin Degnboel Thostrup, har nu slået fast, at medarbejdere ikke skal frygte at blive beskattet af en coronatest, som de får af hensyn til arbejdet. Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.


  • Alle, der har lønsikring og er opsagte eller ledige, er ikke fritaget for jobsøgning. Der er mange måder at være jobsøgende på, både i forhold til forberedelse og den udførende del. Ved spørgsmål skal forsikringstageren skrive til deres karriererådgiver.
  • Alle, der har lønsikring, er dækket efter almindelige forsikringsbetingelser. Man skal derfor være opsagt for at anmelde en skade.
  • Alle, der har lønsikring, er ikke dækket ved hjemsendelser, arbejdsfordeling m.v. af forsikringen. De skal kontakte a-kassen, hvis de er medlem af den.
  • Ønsker man i en periode - som følge af COVID-19 - at gå ned i løn for at fastholde sit job, vil vi fortsat beregne lønsikring ud fra den løn, man fik under fuldtidsjob.
  • Da en lønsikring er en privattegnet arbejdsløshedsforsikring gennem vores eget forsikringsselskab, FF Forsikring A/S, er lønsikringen ikke omfattet af de eventuelle tiltag, der vedtages for a-kasserne i forbindelse med forlængelse af dagpengeperioden. Lønsikringen kan maksimalt udbetales i 12 måneder.
 • Lukning af institutioner/skoler
  Hvis dit barns institution/skole lukker ned på grund af coronavirus, er det som udgangspunkt dit eget ansvar at finde en alternativ pasningsmulighed.

  Vores anbefaling er, at du forsøger at lave en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afspadsere eller holde ferie.

  Offentlig transport kører ikke
  Det er altid dit eget ansvar at møde på arbejdet til aftalt tid. Hvis den offentlige transport ikke kører eller er uregelmæssig pga. coronavirus, må du i stedet finde en anden måde at komme på arbejde.

 • Som følge af COVID-19 udbruddet er erhvervslivet begyndt at blive mærket af krisen. Erhvervsministeren har derfor nedsat et dialogforum med erhvervslivet, der løbende forholder sig til situationens udvikling. Derfor har regeringen nedsat et samarbejde med erhvervslivet for at afhjælpe aktuelle udfordringer.

  Læs mere her.

  Du kan også læse mere på Finansministeriets hjemmeside: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser 

 • Under Corona har vi undtagelsesvis afholdt lovpligtige CV- og rådighedssamtaler digitalt. Det har vi rigtig god erfaring med, og vores ledige medlemmer har været glade for den digitale kontakt. Det havde vi gerne set fortsætte, men det er desværre ikke en mulighed.

  Beskæftigelsesministeriet har den 2. juli 2021 vedtaget, at fra den 1. august 2021 skal de lovpligtige samtaler i a-kassen igen afholdes ved fysisk fremmøde.

  Det betyder for dig, at du skal møde personligt frem på den adresse, som fremgår i indkaldelsen til samtalen.

  Hvis du er i aktivering, kan samtaler med a-kassen dog afholdes telefonisk eller digitalt, men dette vil fremgå af indkaldelsen.

  Du kan læse flere detaljer om, hvordan du skal forholde dig som ledig, her.

 • Vi følger situationen nøje og afpasser aflysningsperioden løbende, hvis det bliver nødvendigt.

  Hvis du er tilmeldt et af de aflyste kurser/arrangementer, vil du få direkte besked pr. mail og få refunderet din eventuelle betaling.

  Hold øje med oversigten.

 • Skat har lavet en række ændringer mht. små og mellemstore virksomheder for at imødekomme de udfordringer, der er i forbindelse med COVID-19.

  Læs mere: https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Artikler om coronavirus

Hvad leder du efter?