Juridisk hjælp

Juridisk hjælp

Som medlem af Frie kan du altid få hjælp fra vores dygtige team af advokater, jurister og assistenter, hvis du får et problem på dit job.

Scroll ned og læs mere om vores rådgivning og betingelser for juridisk bistand.

Hvad rådgiver vi om?

Indhold

Vi rådgiver generelt om alle forhold, som udspringer af dit ansættelsesforhold. Inden for det juridiske område kan det fx være:

 • Når du starter i nyt job, gennemgår vi meget gerne din ansættelseskontrakt, inden du skriver under. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser og er sikker på, at din kontrakt lever op til loven.

 • Vi gennemgår gerne dine lønsedler for en vurdering af, om du får den løn og de tillæg, du er berettiget til.

  Hvis du er i tvivl, er det altid en fordel selv at notere, hvornår du arbejder, da dette gør det nemmere at efterprøve arbejdsgivers opgørelser.

 • Hvis din arbejdsgiver ikke betaler din løn, bistår vi med, at du kan få lønnen, ultimativt via en konkurs og udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond (ikke juridisk basissikring).

 • Hvis du bliver syg fra dit arbejde, er der en række regler, som både giver dig rettigheder, men også pligter. Vi rådgiver dig i den svære situation.

 • Alle lønmodtagere har i Danmark krav på fem ugers ferie. Derudover har mange krav på feriefridage, men dette skal være aftalt, fx i en overenskomst.

  Vi rådgiver om bl.a. varsling, overførsel og inddragelse af ferie. Derudover kan der opstå spørgsmål om dine rettigheder til ferie under sygdom og barsel, og afregning når du fratræder en stilling.

 • Kan du af en eller anden grund ikke varetage dit job, som du plejer, er vores jurister, advokater og socialrådgiver klar til at give dig vejledning og sparring, så du bliver bedst muligt klædt på til at håndtere din situation og – hvis det bliver nødvendigt – bistå dig i sager mod din arbejdsgiver eller over for de myndigheder, der behandler arbejdsskadesager.

  Spørgsmål om eksempelvis sygedagpenge eller tilkendelse af førtidspension, jobafklaringsforløb m.m. afgøres af de enkelte kommuner, og her kan vores socialrådgiver bistå.

  Hvis du har været ude for en arbejdsskade, kan der også være behov for at føre sager ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen. Her bistår både vores socialrådgiver og jurister.

 • Efter aftale med dig varetager vi din arbejdsskadesag over for din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

  Vi varetager også din arbejdsskadesag i arbejdsskadesystemet over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen.

  Vi hjælper dig med din sag, når du er medlem af fagforeningen på det tidspunkt, hvor du kommer til skade ved en arbejdsulykke.

  Har du fået en erhvervssygdom, så skal du være medlem af fagforeningen på det tidspunkt, hvor lægen konstaterer, at dit arbejde er årsag til din sygdom.

 • I Danmark er det forbudt at forskelsbehandle medarbejdere med baggrund i bl.a. alder, køn, fagforeningsmæssige forhold, race, religion, etnicitet og seksuel orientering.

  Det er ofte en meget krænkende oplevelse at blive udsat for forskelsbehandling, og vi rådgiver dig om dine rettigheder og muligheder for at gøre krav gældende i en sådan situation.

 • Den 2. august 2022 kom der nye regler om barselsorlov. Disse regler beskriver, hvor meget orlov du som forældre har krav på, hvad du kan få af betaling under barslen, og hvordan og hvor meget barselsorlov I kan overdrage til hinanden.

  Mange forældre har dog stadig rettigheder efter de tidligere gældende regler.

  Fælles er, at det kan være svære regler at navigere i, og Frie rådgiver og vejleder dig omkring dine rettigheder både før, under og efter din barsel.

 • Det er et generelt princip i dansk ret, at en opsigelse skal være saglig.

  Det er dog også et krav, at man skal have været ansat i en vis periode, for at kunne få en godtgørelse, hvis ikke opsigelsen er saglig.

  Vi rådgiver dig og fører om nødvendigt en retssag, hvis du er blevet usagligt opsagt (kræver fagforening til 139 kr. pr. måned).

 • Hvis din arbejdsgiver mener, at du ikke lever op til forventningerne, gør dit arbejde dårligt eller på anden vis misligholder din kontrakt, kan han vælge at give dig en disciplinær sanktion i form af en påtale eller advarsel.

  Vi bistår dig i den forbindelse og deltager som bisidder, hvis vi vurderer, at dette giver mening.

 • Bortvisning er et meget indgribende skridt, hvor du bliver afskediget med "dags varsel".

  Dette betyder bl.a., at du ikke får løn, ligesom du i langt de fleste tilfælde vil få karantæne i forhold til dagpengeret i a-kassen.

  Hvis du ikke er enig i grundlaget for bortvisningen, er det vigtigt, at du protesterer så hurtigt som muligt. Vi bistår dig i korrespondancen over for arbejdsgiver (gælder ikke juridisk basissikring).

 • Der rejser sig altid en masse spørgsmål, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

  Vi står klar til at besvare dem, ligesom vi sikrer, at du får tilgodehavende løn betalt via Lønmodtagernes Garantifond, LG (gælder ikke juridisk basissikring).

  Som medlem af fagforeningen til 139 kr. har du desuden mulighed for at få et lån.

 • Vi forsøger altid at opnå den bedste løsning for dig, og dette sker oftest ved forhandlinger med din (tidligere) arbejdsgiver.

  I enkelte tilfælde er det dog ikke muligt at opnå en aftale, og her fører vi i de tilfælde, hvor der er en god udsigt til at vinde, din sag ved domstolene uden omkostninger for dig.

  Vi bistår også ved sager for ligebehandlingsnævnet (om bl.a. diskrimination og graviditet/barsel), ligesom vi bistår i sager for de myndigheder, der afgør, om du har været udsat for en arbejdsskade.

  Medlemmer med Frie Basis er dog ikke berettiget til hjælp ved retssager.

 • Har dine børn et arbejde, kan de få professionel juridisk rådgivning helt gratis gennem dit medlemskab af fagforeningen til 139 kr. pr. måned.

  Det gælder alle hjemmeboende børn til og med 21 år, uanset om det er egne børn, adoptivbørn eller sammenbragte børn.

  Vores juridiske eksperter svarer på spørgsmål telefonisk inden for områder som fx løn, kontrakt, fyring og bortvisning. Så hvis barnet har udfordringer på arbejdspladsen, hvad enten det er et fritidsjob eller et fast arbejde, så er der mulighed for at hente professionel juridisk assistance.

 • Hvis du er selvstændig, kan du tegne et medlemskab af Frie Selvstændige, som bistår selvstændige erhvervsdrivende med en bred vifte af spørgsmål. 

 • Da Frie både organiserer lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende – Frie Selvstændige – kan der opstå situationer, hvor vi er inhabile.

  Det skyldes, at vi ikke kan repræsentere begge parter i en tvist. Dette er reguleret i vores politik for inhabilitetssager.

  • Spørgsmål, som vedrører erhvervsudøvelse, herunder aktiebesiddelse
  • Spørgsmål om personskade – medmindre der er tale om en arbejdsskade
  • Spørgsmål eller sager mod forsikringsselskaber m.m., der drejer sig om en arbejdsskade
  • Skatte- eller afgiftsspørgsmål
  • Familiemæssige spørgsmål og tvister, eksempelvis om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og underholdspligt
  • Spørgsmål og tvister om formueforhold, ejendomsret og samejeforhold
  • Spørgsmål og tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv
  • Private injuriesager
  • Straffesager
  • Inkassosager mod dig, medmindre det udspringer af dit ansættelsesforhold, og der er berettiget tvivl om fordringens eksistens og/eller størrelse
  • Klager til Datatilsynet
  • Sygefraværssamtaler, da en sådan samtale som udgangspunkt alene skal bidrage til, hvornår og på hvilke vilkår du kan komme tilbage på arbejdet
  • Pension – medmindre der er tale om manglende pensionsindbetalinger
  • Opmåling af akkord
  • Retsforhold for direktører.
 • Udgangspunktet er, at tvister afgøres ved de almindelige, danske domstole. Men i enkelte tilfælde er der i kontrakter aftalt en såkaldt voldgiftsklausul, hvilket betyder, at en tvist endeligt skal afgøres ved voldgift (også betegnet som en "privat retssag").

  Omkostningerne ved voldgiftsbehandling er meget store, ligesom der ikke er mulighed for anke, og afgørelserne som udgangspunkt ikke offentliggøres.

  Dette er baggrunden for, at vi i Frie ikke bistår vores medlemmer med voldgiftssager.

Betingelser for juridisk hjælp

Når du har været medlem af fagforeningen i din karensperiode, har du ret til komplet juridisk hjælp vedrørende dit ansættelsesforhold (med Frie Basis får du juridisk hjælp over e-mail, Teams eller telefon).

Hvis du har været medlem af en anden fagforening indtil indmeldelsen hos Frie, er du fuldt dækket fra starten af dit medlemskab.

Frie yder dog ikke bistand til sager, der er opstået før indmeldelsen eller i den efterfølgende karensperiode.

Karensperiode

Du har som medlem af fagforeningen (Frie Favorit/Frie Uddannelse) ret til fuld juridisk hjælp. Dette gælder også retssager ved domstolene.

Vi hjælper med spørgsmål, der er opstået efter udløbet af din karensperiode, som er på 14 dage.

Hvis du har været betalende medlem af en anden fagforening i mindst 3 måneder op til indmeldelsen i Frie, er der dog ingen karensperiode.

Har du valgt Frie Basis, skal du være opmærksom på, at den juridiske hjælp er begrænset til rådgivning over e-mail, Skype eller telefon og gennemgang af dine lønsedler og ansættelseskontrakt.

Udlandet

Vi har ikke mulighed for at rådgive i sager, som involverer udenlandske retsforhold, herunder føre retssager mod udenlandske arbejdsgivere, der ikke har et fast driftssted i Danmark.

Sprog

Vi yder telefonisk rådgivning på dansk og engelsk. Da det juridiske område dog er komplekst, og ikke alle fagtermer har samme betydning på andre sprog, forbeholder vi os retten til alene at skrive på dansk.

Advokaterklæring

Under Find svar finder du Fries advokaterklæring, som kan downloades.