Tilbage til oversigt
08. feb 2021

Kan din arbejdsgiver kræve en COVID-19 test?

Svaret er JA. Folketinget vedtog i 2020 en lov, der betyder, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19.

Svaret er JA. Folketinget vedtog i 2020 en lov, der betyder, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19.

Ud over at kræve, at du bliver testet for COVID-19, har din arbejdsgiver også krav på at få oplyst resultatet af testen.

Sagligt begrundet

For at din arbejdsgiver kan kræve testen, er det dog et krav, at det er "sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn".

Ifølge loven skal arbejdsgiver skriftligt informere den ansatte og eventuelt Samarbejdsudvalg (SU) eller tilsvarende om, at vedkommende skal tvangstestes, og hvad begrundelsen er for testning.

Det fremgår også, at testen så vidt muligt skal gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid, og den ansatte skal have dækket eventuelle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

Konsekvenser, hvis man afslår test

En ansat, der afslår at lade sig teste, vil ifølge loven kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. Det vil sige, at man kan afskediges og muligvis bortvises i særligt grelle tilfælde.

Den ansattes retsstilling

Det er oplagt, at det kan opleves som et stærkt indgribende skridt for den enkelte, at arbejdsgiveren på denne måde kan kræve, at den ansatte deltager i en test og samtidig oplyser om resultatet.

Derfor er det også væsentligt at hæfte sig ved de garantier for den ansattes retsstilling, der er indbygget i loven, nemlig:

  1. Testen foretages som udgangspunkt ved de allerede eksisterende testcentre.
  2. Testen kan kun forlanges, hvis det ”er sagligt begrundet….”.
  3. Der kan ske underretning til tillidsrepræsentanter og/eller Samarbejdsudvalg på virksomheden.
  4. Den ansatte kan nægte at deltage i testen, dog med den konsekvens, at vedkommende kan afskediges.
  5. Muligheden er begrænset til test for COVID-19 og efter sin ordlyd ophører den 1. juli 2021.

Mulighed for domstolsprøvelse

Enhver ansættelsesretlig sanktion (opsigelse) vil være underlagt muligheden for domstolsprøvelse, og en ansat vil derfor kunne modtage en godtgørelse på potentielt seks måneders løn, hvis ikke betingelserne i form af ”hensynet til at begrænse smitte med COVID-19” var opfyldt.

Bliver du beskattet af en arbejdsgiverbetalt coronatest?

Der har været lidt forvirring om, hvorvidt man som medarbejder kan blive beskattet af værdien af en coronatest, som betales af ens arbejdsgiver.

Dette er nu blevet endegyldigt afvist af Skattestyrelsens juridiske direktør, Karin Degnboel Thostrup, der bl.a. har udtalt: "Jeg kan med sikkerhed sige, at medarbejdere ikke skal frygte at blive beskattet af en coronatest, som de får af hensyn til arbejdet. Hvis en arbejdsgiver af hensyn til arbejdet betaler en test for en medarbejder, skal der ikke ske beskatning – heller ikke, selvom de arbejder hjemmefra".

Kontakt os

Hvis du er blevet pålagt en test og har spørgsmål, er du som medlem af fagforeningen altid velkommen til at kontakte juridisk afdeling på 63 13 85 50.

Du kan læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside

Hvad sker der ellers lige nu?