Tilbage til oversigt
21. sep 2020

Coronavirus og selvstændige

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?


Som selvstændig vil du kunne blive ramt af nedgang i din virksomhed på grund af coronavirus (COVID-19). DANA har samlet op på de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på.

Ny aftale om økonomisk kompensation frem til 31. oktober 2020

Opdateret 21. september 2020

På baggrund af de seneste restriktioner som følge af corona, oplyser Erhvervsministeriet på sin hjemmeside, at følgende initiativer bliver iværksat:

 • Kompensation for faste omkostninger til barer, caféer, restauranter mv., som har fået indskrænket deres åbningstider, og som følge af det har haft en omsætningsnedgang på mindst 35 %
 • Kompensation til selvstændige ejere af barer, caféer, restauranter mv., som lider et omsætningstab på mindst 30 % som følge af de indskrænkede åbningstider
 • Kompensation til underleverandører
 • 100 mio. kr. til yderligere økonomisk hjælp til branchen
 • Særligt fokus på helt små virksomheder.

Se aftalen 


DANA vil holde sig opdateret om den nærmere konkretisering af aftalens indhold. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 33 98 85 40.

Fortsat lempeligere adgang til dagpengesystemet for de selvstændige

Opdateret 7. september 2020
Læs mere om forlængelse af aftalen.

Sommerpakke: Selvstændige får bedre adgang til dagpengesystemet

Opdateret 22. juni 2020
Læs mere om aftalen, der giver selvstændige bedre adgang til dagpengesystemet.

Sommerpakke: Forlængelse af kompensation frem til 8. august

Opdateret 16. juni 2020
Folketingets partier er enige om, at kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august 2020.

Kilde: Finansministeriets hjemmeside

DANA vil følge forløbet med sommerpakken og holde dig orienteret herom, når aftalens detaljer er til rådighed. Du skal være velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Kan du få dagpenge, hvis du er hårdt ramt af situationen?

Læs mere om dine muligheder under Find svar.

Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift

Opdateret 12. juni 2020
Staten har valgt at forbedre likviditeten i de danske virksomheder ved at udskyde en række betalinger af skatter til et senere tidspunkt. Læs mere

Udfasning af ordning om lønkompensation

Opdateret 8. juni 2020
Forlængelse hen over sommeren
Hjælpepakken for den midlertidige lønkompensation bliver udfaset. I den forbindelse bliver ordningen forlænget en sidste gang fra den 9. juli til 29. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. For virksomheder, som har fuldt lukket på baggrund af egentligt forbud mod at holde åbent, ophører ordningen dog først, når forbuddet ophæves.

Krav om afvikling af tilbageværende ferie på op til tre uger (15 feriedage)
Der bliver stillet krav om, at medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan i alle tilfælde ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden. Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned i perioden.

Genansøgning
Der vil for alle virksomheder skulle genansøges til Erhvervsstyrelsen om en ny periode med lønkompensation.

De øvrige rammer for lønkompensationsordningen fastholdes uændrede.

Du kan kontakte DANA, hvis du har spørgsmål til udfasningen af ordningen.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

Kilde: Finansministeriets hjemmeside

Overblik over kompensationspakker og øvrige tiltag

Opdateret 19. maj 2020
I forbindelse med den løbende justering af kompensationspakkerne, ansøgningsfrister samt øvrige ordninger, anbefaler vi, at du holder dig opdateret på Virksomhedsguiden.dk 

Samtidig kan du få svar om kompensationsordninger på Erhvervsstyrelsens corona-hotline (telefon 72 20 00 34).

Nye indberetningsdatoer for moms m.v.

Opdateret 18. maj 2020
En del af hjælpepakken betyder, at en række frister for bl.a. indberetning og betaling af moms samt betaling af A-skat og am-bidrag er udskudt.

skat.dk finder du en guide til din virksomheds udskudte frister.

Ansøgninger for kompensation for faste omkostninger forventes at åbne onsdag den 8. april 2020

Opdateret 7. april 2020
Fra onsdag den 8. april 2020 forventer Erhvervsstyrelsen at åbne op for ansøgninger om kompensation for faste udgifter.

Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer - uanset branche, virksomhedsform mv. - kan søge om kompensation, hvis de i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 har faste omkostninger på mindst 25.000 kr. Derudover skal din virksomhed leve op til ét af følgende to krav

 • Din virksomhed kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 40 % som følge af coronavirus/covid-19,
  eller
 • Din virksomhed har haft forbud mod at have åbent, og ikke har haft en omsætning i lukningsperioden.

Før du søger, skal du sammen med din revisor, opgøre din virksomheds faste omkostninger og brug til brug for ansøgningen. Det er et krav, at ansøgningen ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.

Erhvervsstyrelsen hotline for kompensation er åben i påsken og du kan ringe på telefon 70 80 90 89. Du kan ligeledes se nærmere på www.virksomhedsguiden.dk


Du kan nu søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du er omfattet af kompensationsordningen

Opdateret 1. april 2020
Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger for tabt omsætning på grund af coronakrisen. Hvis du har startet din virksomhed før den 9. marts 2020 og opfylder nedenstående betingelser, vil du kunne søge på www.virksomhedsguiden.dk

 • Du har max. 10 fuldtidsansatte
 • Du har mistet mindst 30 % omsætning pga. COVID-19
 • Du ejer mindst 25 % af virksomheden
 • Du har haft en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. tidligere.

Ordningen er midlertidig og er gældende fra 9. marts-8. juni 2020. Der kan forekomme ventetid på Erhvervsstyrelsens hjemmeside på grund af de mange ansøgninger.

Ny økonomisk hjælpepakke vedtaget af et enigt Folketing

Opdateret 19. marts 2020
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger:

 • Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.
  Læs mere i bilag 1 i Aftalen om COVID-19 initiativer.

 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
  Læs bilag 2Aftalen om COVID-19 initiativer.

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 mia. kr. til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia. kr., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.

 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs faktaark om COVID-19 initiativer

Vi opfordrer endvidere til at holde dig opdateret både her på frie.dk og på Finansministeriets hjemmeside.

virksomhedsguiden finder du ligeledes vigtig information om kompensation, sygedagpenge m.v.

Hotlines om coronavirus

Opdateret 17. marts 2020

Vi har oprettet en FAQ med hotlines om coronavirus/COVID-19 nederst på siden frie.dk/coronavirus/

Udvidet ret til sygedagpengerefusion

Opdateret 16. marts 2020

Lige nu er lovforslag til hastebehandling i Folketinget. Det skal give arbejdsgivere ret til refusion for løn eller sygedagpenge fra 1. sygedag for ansatte, der er fraværende som følge af COVID-19. I dag er der først ret til refusion efter de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden).

Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19. I dag har selvstændige erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (egenperioden).

Selvstændige erhvervsdrivende får ret til at få sygedagpenge i egenperioden, hvis de er uarbejdsdygtige på grund af COVID-19. Tilsvarende også for den periode, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19, selvom de ikke opfylder sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

De almindelige betingelser for at få sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende skal derudover være opfyldte.

Lempelserne vil gælde for COVID-19-fravær fra 27. februar 2020 og senere. Lempelserne vil efter lovforslaget gælde frem til 1. januar 2021.

Lovforslag om sygedagpenge

Ny trepartsaftale gældende fra 9. marts – 9. juni 2020

Opdateret 15. marts 2020

Hvad betyder den for mig?
Aftalen gælder for lønmodtagere på alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt, økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 % eller mere end 50 ansatte.

Sådan kompenseres virksomhederne
Under følgende betingelser yders der lønkompensation på op til 75 % af den samlede lønudgift til fuldtidsansatte, dog max. 23.000 kr. og 90 % for timelønnede, og dog max. 26.000 kr. pr. omfattede fuldtidsansat:

 • Virksomheden står over for at skulle afskedige mindst 30 % eller mere end 50 medarbejdere
 • Berørte medarbejdere, der er hjemsendt, må ikke blive afskediget i perioden
 • Berørte medarbejdere modtager fuld løn
 • Virksomheden afskediger ikke af økonomiske årsager, i den periode lønkompensationen modtages
 • Antallet af berørte medarbejdere skal angives i virksomhedens begrundede ansøgning, ligesom det skal angives, hvor længe arbejdsmangelen forventes at vare. Hvis antallet ændrer sig, skal dette angives. Den samlede periode løber fra 9. marts – 9. juni 2020. Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen.

Derudover indebærer aftalen, at medarbejderne, der har ferie, feriefridage, afspadsering mv. til gode, benytter 5 dage af dette. Hvis medarbejderen ikke har tilgodehavende ferie, feriefridage, afspadsering mv., skal medarbejderen holde fri uden løn eller anvende ferie fra det nye ferieår. Virksomheden modtager ikke kompensation for denne periode.

Se aftalen i sin fulde ordlyd på Finansministeriets hjemmeside.

Påvirkning på kontrakter

Opdateret 10. marts 2020

Som hovedregel er det sådan, at du fortsat skal overholde din aftaler med dine aftaleparter. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan opsige kontrakter på grund af frygt for coronavirus, medmindre kontraktens indhold tillader det.

Ledighed

Opdateret 10. marts 2020

Hvis du oplever ordrenedgang på grund af coronavirus, vil du som udgangspunkt ikke blive betragtet som ledig. Du vil derfor heller ikke være berettiget til dagpenge.

Hold dig opdateret

Opdateret 10. marts 2020

Vi opfordrer dig til løbende at holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har endvidere en særlig hotline for erhvervsdrivende, som du kan ringe til på 72 20 00 34.

Kontakt DANA

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig på 63 13 85 50.

Hvad sker der ellers lige nu?