Tilbage til oversigt
01. apr 2020

Coronavirus og selvstændige

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?

Hvordan er du stillet, hvis din virksomhed bliver ramt på grund af coronavirus (COVID-19)?


Som selvstændig vil du kunne blive ramt af nedgang i din virksomhed på grund af coronavirus (COVID-19). DANA har samlet op på de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på.

Du kan nu søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du er omfattet af kompensationsordningen

Opdateret 1. april 2020
Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger for tabt omsætning på grund af coronakrisen. Hvis du har startet din virksomhed før den 9. marts 2020 og opfylder nedenstående betingelser, vil du kunne søge på www.virksomhedsguiden.dk

 • Du har max. 10 fuldtidsansatte
 • Du har mistet mindst 30 % omsætning pga. COVID-19
 • Du ejer mindst 25 % af virksomheden
 • Du har haft en gennemsnitlig omsætning på 10.000 kr. tidligere.

Ordningen er midlertidig og er gældende fra 9. marts-8. juni 2020. Der kan forekomme ventetid på Erhvervsstyrelsens hjemmeside på grund af de mange ansøgninger.

Forhøjelse af lønkompensationsordning

Opdateret 31. marts 2020
Med det formål at afværge afskedigelser vil den nuværende ordning om lønkompensation til hjemsendte medarbejdere blive forhøjet, således at der kan betales op til maksimalt 30.000 kr. om måneden i lønkompensation pr. fuldtidsansat. Forhøjelsen gælder både funktionærer og ikke-funktionærer, hvor rammerne tidligere var på. hhv. 23.000 kr. og 26.000.

Staten vil stadig finansiere 75 % for funktionærer og 90 % for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet fuldtidsansat. De øvrige gældende betingelser for berettigelse til lønkompensation gælder stadigvæk.

Har du allerede søgt om lønkompensation for dine medarbejdere, og er du berettiget til lønkompensation, vil du også være omfattet af den højere støtte, som gælder i perioden 9. marts–8. juni 2020. Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen og kan kontaktes på 72 20 00 34 (erhvervshotline).

Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger af lønkompensation for medarbejdere i forbindelse med coronakrisen

Opdateret 25. marts 2020
Som oplyst nedenfor, har Folketinget iværtsat kompensationspakker i forbindelse med coronakrisen, herunder for lønkompensation. Fra i dag vil det være muligt at søge lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen, såfremt du er omfattet af kompensationsordningen og gældende betingelser. Kompensationen er midlertidig og er gældende med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020 til foreløbigt 9. juni 2020.

Du finder ansøgningen på www.virk.dk, men der kan lige nu forekomme ventetid grundet de mange ansøgninger.

Ny økonomisk hjælpepakke vedtaget af et enigt Folketing

Opdateret 19. marts 2020
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger:

 • Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.
  Læs mere i bilag 1 i Aftalen om COVID-19 initiativer.

 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
  Læs bilag 2Aftalen om COVID-19 initiativer.

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 mia. kr. til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia. kr., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.

 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs faktaark om COVID-19 initiativer

Vi opfordrer endvidere til at holde dig opdateret både her på frie.dk og på Finansministeriets hjemmeside.

virksomhedsguiden finder du ligeledes vigtig information om kompensation, sygedagpenge m.v.

Hotlines om coronavirus

Opdateret 17. marts 2020

Vi har oprettet en FAQ med hotlines om coronavirus/COVID-19 nederst på siden frie.dk/coronavirus/

Regeringen vil udskyde moms og skat for små virksomheder

Opdateret 16. marts 2020

Regeringen vil udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder. Det vil give 40 milliarder kroner i likviditet, oplyser Skatteministeriet.

Med den nye pakke vil regeringen udskyde momsbetalinger for små og mellemstore virksomheder. Samtidig vil betalingen af B-skat, som mange mindre virksomheder bruger, blive udskudt.

Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb.

Derudover foreslår regeringen at udskyde betalingsfristen for B-skat. Det vil især styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende.

Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Læs mere i Faktaark om lempeligere betalingsvilkår (pdf).

Udvidet ret til sygedagpengerefusion

Opdateret 16. marts 2020

Lige nu er lovforslag til hastebehandling i Folketinget. Det skal give arbejdsgivere ret til refusion for løn eller sygedagpenge fra 1. sygedag for ansatte, der er fraværende som følge af COVID-19. I dag er der først ret til refusion efter de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden).

Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19. I dag har selvstændige erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (egenperioden).

Selvstændige erhvervsdrivende får ret til at få sygedagpenge i egenperioden, hvis de er uarbejdsdygtige på grund af COVID-19. Tilsvarende også for den periode, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19, selvom de ikke opfylder sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

De almindelige betingelser for at få sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende skal derudover være opfyldte.

Lempelserne vil gælde for COVID-19-fravær fra 27. februar 2020 og senere. Lempelserne vil efter lovforslaget gælde frem til 1. januar 2021.

Lovforslag om sygedagpenge

Ny trepartsaftale gældende fra 9. marts – 9. juni 2020

Opdateret 15. marts 2020

Hvad betyder den for mig?
Aftalen gælder for lønmodtagere på alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt, økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 % eller mere end 50 ansatte.

Sådan kompenseres virksomhederne
Under følgende betingelser yders der lønkompensation på op til 75 % af den samlede lønudgift til fuldtidsansatte, dog max. 23.000 kr. og 90 % for timelønnede, og dog max. 26.000 kr. pr. omfattede fuldtidsansat:

 • Virksomheden står over for at skulle afskedige mindst 30 % eller mere end 50 medarbejdere
 • Berørte medarbejdere, der er hjemsendt, må ikke blive afskediget i perioden
 • Berørte medarbejdere modtager fuld løn
 • Virksomheden afskediger ikke af økonomiske årsager, i den periode lønkompensationen modtages
 • Antallet af berørte medarbejdere skal angives i virksomhedens begrundede ansøgning, ligesom det skal angives, hvor længe arbejdsmangelen forventes at vare. Hvis antallet ændrer sig, skal dette angives. Den samlede periode løber fra 9. marts – 9. juni 2020. Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen.

Derudover indebærer aftalen, at medarbejderne, der har ferie, feriefridage, afspadsering mv. til gode, benytter 5 dage af dette. Hvis medarbejderen ikke har tilgodehavende ferie, feriefridage, afspadsering mv., skal medarbejderen holde fri uden løn eller anvende ferie fra det nye ferieår. Virksomheden modtager ikke kompensation for denne periode.

Se aftalen i sin fulde ordlyd på Finansministeriets hjemmeside.

Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed

Opdateret 13. marts 2020

Som følge af COVID-19 udbruddet er erhvervslivet begyndt at blive mærket af krisen. Erhvervsministeren har derfor nedsat et dialogforum med erhvervslivet, der løbende forholder sig til situationens udvikling for at afhjælpe aktuelle udfordringer.

Læs mere om tiltaget her.

Du kan også læse mere på Finansministeriets hjemmeside

Kontakt Erhvervslinjen

Opdateret 13. marts 2020

Sundhedstyrelsen har lavet en Erhvervslinje til virksomhedsejere, for at hjælpe dem igennem igennem de udfordringer skabt af COVID-19.

Du kan kontakte Ehvervslinjen på: 72 22 74 59

Skat: Momsudsættelse mm.

Opdateret 12. marts 2020

Skat har lavet en række ændringer mht. små og mellemstore virksomheder for at imødekomme de udfordringer, der er i forbindelse med COVID-19.

Læs mere: https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Påvirkning på kontrakter

Opdateret 10. marts 2020

Som hovedregel er det sådan, at du fortsat skal overholde din aftaler med dine aftaleparter. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan opsige kontrakter på grund af frygt for coronavirus, medmindre kontraktens indhold tillader det.

Ledighed

Opdateret 10. marts 2020

Hvis du oplever ordrenedgang på grund af coronavirus, vil du som udgangspunkt ikke blive betragtet som ledig. Du vil derfor heller ikke være berettiget til dagpenge.

Hold dig opdateret

Opdateret 10. marts 2020

Vi opfordrer dig til løbende at holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har endvidere en særlig hotline for erhvervsdrivende, som du kan ringe til på 72 20 00 34.

Kontakt DANA

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, så kontakt os endelig på 63 13 85 50.

Hvad sker der ellers lige nu?

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Hvis du klikker videre på frie.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere om cookies.