Tilbage til oversigt
16. mar 2020

Trepartsaftalen – hvad betyder den for mig?

Regeringen har nu fremlagt en hjælpepakke, som skal redde danske arbejdspladser

Regeringen har nu fremlagt en hjælpepakke, som skal redde danske arbejdspladser


Aftalen gælder for ansatte på det private arbejdsmarked. For det offentlige arbejdsmarked har regeringen allerede tidligere meldt ud, at der sker en delvis nedlukning, men alle vil modtage deres løn.

Aftalen betyder, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af coronakrisen, kan få delvis refusion for lønudgifter til medarbejdere, som de sender hjem uden forpligtelse til at arbejde. For at modtage kompensationen skal virksomhederne forpligte sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen, ligesom det er et krav, at der ”ellers” ville ske afskedigelser af mindst 30 % eller mere end 50 ansatte.

Hvis disse krav er opfyldt, kan virksomheden få en lønkompensation fra staten på 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Hvad betyder aftalen for dig som lønmodtager?

For dig som lønmodtager kan aftalen være med til at sikre, at du ikke bliver afskediget, og at du får din fulde løn, selvom du bliver hjemsendt af din arbejdsgiver (uden at være blevet afskediget).

 

Det er desuden et krav, at du som lønmodtager selv bidrager med 5 dage. Disse dage kan være opsparet ferie, afspadsering eller feriefridage. Hvis du ikke har flere fridage til gode, må du selv betale for de 5 dage, hvis din virksomhed ønsker at benytte muligheden for at sende dig hjem. Ordningen kan illustreres som vist på figuren herunder:

Figur 1: Illustration gengivet fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, www.bm.dk

 

De almindelige regler for arbejdsgivers varsling af ferie, som på denne tid af året er en måned, er ikke sat ud af kraft. Derfor kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kræve, at du holder ferie, før om en måned, ligesom det kræver, at du har ”feriedage til gode”. Men henset til den ekstraordinære situation, vi befinder os i, skal Frie opfordre til, at du som medarbejder ser positivt på en sådan mulighed, også selvom du muligt skal betale nogle af dagene selv, da det kan medvirke til at sikre din og kollegernes arbejdsplads også fremadrettet.

 

Læs mere i pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet 

Hotlines om coronavirus

Vi har oprettet en FAQ med hotlines om coronavirus/COVID-19 nederst på siden frie.dk/coronavirus/

Hvad sker der ellers lige nu?