Tilbage

Sådan fungerer demokratiet

Frie er en demokratisk forening, og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer.

Frie er en demokratisk forening, og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer.


Hvert andet år afholder vi et delegeretmøde, som er den øverste myndighed i Frie. Her samles de delegerede, der sidder i Fries 8 regionsbestyrelser og hovedbestyrelsen.

Til delegeretmødet vil de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer lægge linjerne for foreningens arbejde frem til næste delegeretmøde. Med sig tager bestyrelserne viden om deres medlemmer fra de forskellige regioner, således at de kan være deres stemme til mødet.

Delegeretmødet bliver afviklet som en generalforsamling med faste punkter i en bestemt dagsorden, der er beskrevet i vedtægten.

Hvad sker der på et delegeretmøde?

 • Formanden aflægger en beretning, der fortæller, om de mål, bestyrelsen har sat for foreningen, er nået.
 • Årsrapporter (regnskaber) for de to beretningsår forelægges for delegeretforsamlingen til godkendelse.
 • De delegerede vælger medlemmer til bestyrelsen for 4 år ad gangen. På hvert delegeretmøde er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg efter tur.
 • Det er også på delegeretmødet, at eventuelle ændringer i vedtægten besluttes og dermed sættes i kraft.

Hvordan får jeg indflydelse på foreningen og bliver delegeret?

 • For at blive delegeret og deltage i delegeretmøderne skal du være valgt som regionsbestyrelsesmedlem i en af de 8 regioner rundt i landet.
 • Du kan også blive valgt som delegeret, hvis der på din arbejdsplads er så mange medlemmer af Frie, at der er dannet en sektion. En sektion har nemlig ret til at lade sig repræsentere på delegeretmødet med 2 delegerede, hvis sektionen har mere end 20 medlemmer.

Hvad er en sektion?

 • Hvis der på din arbejdsplads er mange ansatte, der er medlem af Frie, kan I vælge at slutte jer sammen og danne en sektion. Det kan ske på en stiftende generalforsamling, hvor medlemmerne også vedtager en vedtægt, der beskriver de regler, som sektionen skal arbejde under. Den godkendes af bestyrelsen i Frie.
 • At have en sektion på virksomheden kan være en rigtig god idé. Den er bindeleddet mellem det enkelte medlem og Frie. Den kan også være bindeled og talerør for det enkelte medlem på virksomheden og ledelsen i faglige spørgsmål.
 • Nogle sektioner laver især sociale arrangementer for medlemmerne, mens andre primært varetager rollen som bindeled i rent faglige spørgsmål.
 • Frie har p.t. sektioner på LEGO, Grundfos, Risø, Novo og ABB.

Hvad sker der i regionsbestyrelserne, og hvordan bliver jeg medlem?

 • Frie er geografisk opdelt i 8 regioner med hver sin regionsbestyrelse. Den valgte regionsbestyrelse udgør de delegerede, der repræsenterer det geografiske område, når der afholdes delegeretmøde hvert andet år.
 • Regionsbestyrelsen er bindeleddet mellem det enkelte medlem og bestyrelsen i Frie, og er kræfterne bag de mange spændende og populære medlemsarrangementer, der udbydes til medlemmerne over hele landet.
 • Hvert andet år afholdes regionsgeneralforsamlinger over hele landet. Her vælges den bestyrelse, der de kommende to år beslutter, hvilke arrangementer, der skal udbydes i deres region.
 • Ud over at man som regionsbestyrelsesmedlem bliver en del af et fagligt og socialt netværk, får man også demokratisk indflydelse via deltagelse i delegeretmøder. Og vil man have endnu mere indflydelse, er det også vejen til at opstille til en bestyrelsespost i Fries bestyrelse.