Om os

Hos Frie slipper vi arbejdslivet frit

Frie er en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og fremtidige medarbejdere.

Derfor tilbyder vi høj fleksibilitet og brede rammer. Med afsæt i tillid og ansvarlighed arbejder vi efter princippet "Frie af tid og sted".

Mød vores direktør, Jesper Wengel

I denne video fortæller Jesper, hvordan det er at arbejde Frie af tid og sted.

Se youtube video

Politisk struktur

 • Sådan fungerer demokratiet

  Frie er en demokratisk forening, og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer.


  Hvert andet år afholder vi et delegeretmøde, som er den øverste myndighed i Frie. Her samles de delegerede, der sidder i Fries 8 regionsbestyrelser og hovedbestyrelsen (læs mere under "Regioner" og "Bestyrelser" nedenfor).

  Til delegeretmødet vil de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer lægge linjerne for foreningens arbejde frem til næste delegeretmøde. Med sig tager bestyrelserne viden om deres medlemmer fra de forskellige regioner, således at de kan være deres stemme til mødet.

  Delegeretmødet bliver afviklet som en generalforsamling med faste punkter i en bestemt dagsorden, der er beskrevet i vedtægten.

  Hvad sker der på et delegeretmøde?

  • Formanden aflægger en beretning, der fortæller, om de mål, bestyrelsen har sat for foreningen, er nået.
  • Årsrapporter (regnskaber) for de to beretningsår forelægges for delegeretforsamlingen til godkendelse.
  • De delegerede vælger medlemmer til bestyrelsen for 4 år ad gangen. På hvert delegeretmøde er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg efter tur.
  • Det er også på delegeretmødet, at eventuelle ændringer i vedtægten besluttes og dermed sættes i kraft.

  Hvordan får jeg indflydelse på foreningen og bliver delegeret?

  • For at blive delegeret og deltage i delegeretmøderne skal du være valgt som regionsbestyrelsesmedlem i en af de 8 regioner rundt i landet.
  • Du kan også blive valgt som delegeret, hvis der på din arbejdsplads er så mange medlemmer af Frie, at der er dannet en sektion. En sektion har nemlig ret til at lade sig repræsentere på delegeretmødet med 2 delegerede, hvis sektionen har mere end 20 medlemmer.

  Hvad er en sektion?

  • Hvis der på din arbejdsplads er mange ansatte, der er medlem af Frie, kan I vælge at slutte jer sammen og danne en sektion. Det kan ske på en stiftende generalforsamling, hvor medlemmerne også vedtager en vedtægt, der beskriver de regler, som sektionen skal arbejde under. Den godkendes af bestyrelsen i Frie.
  • At have en sektion på virksomheden kan være en rigtig god idé. Den er bindeleddet mellem det enkelte medlem og Frie. Den kan også være bindeled og talerør for det enkelte medlem på virksomheden og ledelsen i faglige spørgsmål.
  • Nogle sektioner laver især sociale arrangementer for medlemmerne, mens andre primært varetager rollen som bindeled i rent faglige spørgsmål.
  • Frie har p.t. sektioner på LEGO, Grundfos, Risø, Novo og ABB.

  Hvad sker der i regionsbestyrelserne, og hvordan bliver jeg medlem?

  • Frie er geografisk opdelt i 8 regioner med hver sin regionsbestyrelse. Den valgte regionsbestyrelse udgør de delegerede, der repræsenterer det geografiske område, når der afholdes delegeretmøde hvert andet år.
  • Regionsbestyrelsen er bindeleddet mellem det enkelte medlem og bestyrelsen i Frie, og er kræfterne bag de mange spændende og populære medlemsarrangementer, der udbydes til medlemmerne over hele landet.
  • Hvert andet år afholdes regionsgeneralforsamlinger over hele landet. Her vælges den bestyrelse, der de kommende to år beslutter, hvilke arrangementer, der skal udbydes i deres region.
  • Ud over at man som regionsbestyrelsesmedlem bliver en del af et fagligt og socialt netværk, får man også demokratisk indflydelse via deltagelse i delegeretmøder. Og vil man have endnu mere indflydelse, er det også vejen til at opstille til en bestyrelsespost i Fries bestyrelse.
 • Finn D. Aalestrup, formand

  Foreningen Fries hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne.

  Hos Frie betyder frie valg og demokrati meget. Alle medlemmer kan deltage i demokratiet på de ordinære regionsmøder rundt i landet. Her vælges de regionale bestyrelser i foreningen, der udgør de delegerede i foreningen, og her vælges også delegerede til A-kassen Frie.

  Hovedbestyrelsernes opgaver er på det strategiske og politiske område, hvor opgaven er at sætte retningen for foreningen Frie og A-kassen Frie. Valgte i hovedbestyrelserne repræsenterer alle medlemmer i hele landet og skal varetage medlemmernes interesse både på kort og langt sigt.

  Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen i både foreningen Frie og A-kassen Frie.

  Foreningen Fries bestyrelse

  A-kassen Fries bestyrelse

  I Frie betyder det meget, at vi har kvalificerede og kompetente bestyrelser, der repræsenter vores medlemmer i hovedbestyrelserne. De er derudover også foreningen Frie og A-kassen Fries øverste myndighed.

  Se mere om medlemmerne af de enkelte hovedbestyrelser under Regioner og bestyrelser.

 • Regioner

  De 8 regionsbestyrelser er bindeleddet mellem medlemmerne og hovedbestyrelsen i Frie.


  Hovedbestyrelserne i A-kassen Frie og foreningen Frie er den øverste myndighed. Derudover har vi 8 regionsbestyrelser.

  Regionsbestyrelserne udgør de delegerede, og de repræsenterer Frie-medlemmernes stemme i hver region, når der bliver afholdt delegeretmøde hvert andet år.

  Regionsbestyrelsernes opgave er ligeledes at arrangere en stor del af de mange spændende events over hele landet, du som medlem af Frie har mulighed for at deltage i.

  Fries 8 regionsbestyrelser

  • Nordjylland
  • Midtjylland Vest
  • Midtjylland Øst
  • Sydjylland
  • Fyn
  • Hovedstaden
  • Nordsjælland
  • Sjælland

  Kontakt din regionsbestyrelse.

 • Sektioner

  På arbejdspladsen kan en sektion være med til at styrke fællesskabet og være et naturligt bindeled til fagforeningen.


  I dag har Frie sektioner på virksomheder som LEGO, Novo Nordisk, Grundfos og Forskningscenter Risø.

  Sektionerne er dannet for at give medlemmerne på virksomhederne mulighed for et fællesskab med andre medlemmer af Frie på deres arbejdsplads.

  Hvad skal der til?

  Frie hjælper gerne med at danne og understøtte en sektion på din arbejdsplads – både med faglig bistand og økonomi. Er der mere end 20 medlemmer af Frie på arbejdspladsen, kan der dannes en sektion. Med en sektion på arbejdspladsen styrker man fællesskabet med kolleger, der på grundlag af holdninger har valgt at være medlemmer af Frie.

  Fordele ved en sektion

  Rigtig mange har valgt Frie på grund af den service og rådgivning, der ydes til medlemmerne, og et synligt fællesskab i form af en sektion kan være med til at styrke ikke bare det sociale, men også det faglige fællesskab. Sektionerne arrangerer lokale, faglige og sociale arrangementer, og Fries fagspecialister kommer gerne ud og bidrager med foredrag og workshops, hvis sektionen synes, at der er behov for det. Sektionerne får et økonomisk tilskud per medlem til sektionens drift og til de arrangementer, som sektionen laver for medlemmerne.

  Demokratisk indflydelse

  Har man en sektion på sin virksomhed, har man gennem sektionen direkte indflydelse på medlemsdemokratiet. Det står i Fries vedtægter. En sektion har stemmeret på fagforeningens delegeretmøde, der afholdes hvert andet år. 

  Vil du vide mere?

  Kontakt medlemschef Iben Malling på telefon 63 13 86 06 eller ima@frie.dk

  Kontaktinfo til Fries sektioner

  Sektion GR (Grundfos)
  Formand Palle Lund Pedersen, plundpedersen@grundfos.com

  Sektion NN (Novo)

  Formand Solvejg Korsgaard, sko@frie.dk

  Sektion LG (Lego)

  Formand Karin Stadelhofer Ingversen, Karin.Ingversen@LEGO.com

  Sektion SAFT (DTU, Campus Risø)

  Formand Søren W. Lund, solu@dtu.dk