Tilbage

Fries persondatapolitik

Frie, A-kassen Frie, Frie Selvstændige og FF Forsikring A/S er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger.

Frie, A-kassen Frie, Frie Selvstændige og FF Forsikring A/S er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger.


Vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte dine oplysninger, og som medlem hos Frie kan du altid være sikker på, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vores mål er nemlig at sikre, at du altid føler dig sikker, når vi håndterer dine personoplysninger.

Denne side med vores persondatapolitik kan give dig et overblik over, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, samt hvordan vi bruger dine oplysninger til at levere vores services til dig. Vi bruger også dine oplysninger til at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse.

Vi håndterer således dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt denne persondatapolitik.

 

1. Hvem er vi?

Vi håndterer dine personoplysninger, uanset om du er medlem af A-kassen Frie (CVR nr. 62556617), foreningen Frie (CVR nr. 56154515) eller har tegnet en lønforsikring igennem FF Forsikring A/S (CVR nr. 31887887).

Vi er hver især ansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:
Frie 
Overgade 24
5000 Odense C
Telefon 63 13 85 50

Du kan også logge ind på Mit Frie med dit NemID via vores hjemmeside www.frie.dk og skrive til os fra din digitale postkasse.

 

3. Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Vi håndterer dine personoplysninger med følgende formål:

 • Når du melder dig ind i enten A-kassen Frie eller foreningen Frie og den efterfølgende betaling af kontingent.
 • Når du tegner lønforsikring i FF Forsikring A/S.
 • Administration af dit medlemskab af enten A-kassen eller foreningen Frie.
 • Ved fysisk kontakt ved fremmøde på telefon eller via mail for at få råd og vejledning om dine rettigheder og pligter, dit arbejdsliv eller et problem på din arbejdsplads.
 • Når du søger om ydelser, som A-kassen eller FF Forsikring A/S udbetaler.
 • Når du har samtaler med vores jobkonsulenter, a-kasse-konsulenter, juridiske rådgivere, socialrådgivere eller andre medarbejdere i Frie.
 • Når vi er forpligtet til registersamkøring for at kontrollere udbetalinger.
 • Hvis du ønsker at melde dig ud af eller overflyttes fra enten a-kassen eller foreningen.
 • Når du opsiger dine forsikringer i FF Forsikring A/S.
 • Når du tilmelder dig og deltager i kurser, events, netværksmøder og webinarer.
 • Ift. de rettigheder og pligter, som følger lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
 • Ved bistand ifm. retssager eller hjælp i forbindelse med din arbejdsgivers konkurs, arbejdsskadesager eller tilsvarende.
 • Ved kontakt med domstolene eller offentlige myndigheder for at behandle og bistå dig i din sag.
 • Nar vi behandler din skadesanmeldelse FF Forsikring A/S ved ledighed.
 • Til brug for markedsføring af Fries produkter, services og rådgivning.

 

3. Hvilke personoplysninger håndterer vi?
Vi behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål, som nævnt i punkt 3, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi håndterer følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Obligatoriske personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Cpr-nummer
 • Nationalitet
 • E-mail
 • Medlemsnummer
 • Policenummer
 • Løn- og indkomstoplysninger
 • Erhverv/stilling og ansættelsesforhold
 • Studie
 • Uddannelsessted
 • Medlemskab af anden a-kasse
 • Oplysninger om dine aftaler med os
 • Oplysninger om din brug af Fries produkter og services
 • Oplysninger om din tilfredshed med Fries produkter og services
 • Din kontakthistorik med Frie
 • Oplysninger om anvendte kontaktpunkter imellem dig og Frie
 • Betalingsoplysninger

Øvrige personoplysninger:

 • Informationer til brug for sagsbehandling.
 • Eventuel fuldmagt

De nævnte oplysninger herover alle såkaldte ”almindelige personoplysninger”, jf. GDPR art. 9 stk. 1. Frie behandler dog også forskellige kategorier af følsomme oplysninger:

 • Fagforeningsforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Straffedomme/lovovertrædelser og
 • I helt særlige situationer behandler vi også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

 

4. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig. Men A-kassen Frie kan også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan være:

 • Skat
 • Jobnet.dk
 • Borger.dk
 • Det fælles digitale datagrundlag for a-kasser
 • CPR-registret
 • Feriekonto
 • Nuværende og/eller tidligere arbejdsgivere
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller
 • Andre offentlige myndigheder.

 

5. Hvorfor har vi lov til at håndtere dine personoplysninger?
For at kunne behandle dine personoplysninger kræves det, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger afhænger af den enkelte situation.

 • Størstedelen af vores behandling af persondata sker, fordi det er nødvendigt af hensyn til at kunne opfylde vores aftale i forhold til dit medlemskab (dvs. ”kontraktlig forpligtelse”), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Dernæst har vi i mange tilfælde en pligt eller ret til at behandle persondata i henhold til gældende a-kasselovgivning, regnskabslovgivning, skattelovgivning m.v. (dvs. ”retslig forpligtelse”), databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 • Vi benytter desuden vores ret til at behandle oplysninger om dit fagforeningsmedlemskab og evt. andre følsomme oplysninger i et konkret sagsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d og artikel 6, stk. 1, litra b.
 • I nogle situationer indhenter vi et udtrykkeligt samtykke fra dig som medlem til at behandle eller videregive personlige oplysninger, herunder følsomme oplysninger. Det sker eksempelvis i forbindelse med markedsføring. Behandling af personoplysninger på baggrund af dit samtykke sker med hjemmel databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a samt artikel 9, stk. 2, litra a. Disse samtykker kan altid tilbagetrækkes eller begrænses.
 • Endelig benytter Frie i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette sker, hvor vi vurderer, at vores eller dine interesser bedst varetages ved behandlingen af personoplysninger og at de interesser der ligger til grund herfor overstiger interessen i, at oplysningerne ikke behandles.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du skrive til Frie, Overgade 24, 5000 Odense C eller sende en besked til os via din postkasse på Mit Frie.

 

6. Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Medarbejdere hos Frie har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejdet har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi har dit samtykke til det.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende:

 • Internt i Frie dvs. imellem foreningen Frie, A-kassen Frie og FF Forsikring A/S.
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre
 • A-kasser, hvor du tidligere har været medlem, eller ønsker at blive medlem
 • Arbejdsgivere, nuværende og tidligere
 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser)
 • Advokater og eller arbejdsgiverorganisationer der repræsenterer arbejdsgivere
 • Domstole, myndigheder, nævn råd og andre der afgør sager som eksempelvis Ligebehandlingsnævnet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

 

7. Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU?

Vi anvender ikke databehandlere uden for EU. Enkelte af vores leverandører anvender underdatabehandlere uden for EU. Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti.

 

8. Hvor længe gemmer vi dine personlysninger?

Vi vil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 5, stk. 1, litra e alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er indhentet eller er yderligere behandlet.

Vi vil som udgangspunkt gemme dine personoplysninger i nedenfor anførte perioder:

A-kassen Frie er derudover forpligtet til at opbevare oplysninger i 8 år efter, at du har nået din pensionsalder eller dør. Som udgangspunkt sletter vi derfor først dine oplysninger på dette tidspunkt.

Hvis du ikke er medlem af enten A-kassen Frie eller foreningen Frie, men har afgivet samtykke til, at vi kan kontakte dig med information og/eller tilbud, sletter vi kontaktoplysningerne med det samme, du tilbagetrækker dit samtykke. I øvrigt opbevares sådanne kontaktoplysninger i 12 måneder, efter Frie har anvendt samtykket aktivt sidste gang ved eksempelvis at have sendt dig en mail.

Medlems-/kundeoplysninger

5 år efter det år, hvor medlems-/kundeforholdet er ophørt. Årsagen er hensynet til reglerne i forældelsesloven og gælder for såvel indmeldelse, tegning, ydelser og ophør.

Tilbud, hvor der ikke indgås aftale

Op til 3 år efter tilbuddets afgivelse. Årsagen er hensynet til at kunne dokumentere tilbuddet samt de oplysninger, der lå til grund for tilbuddet.

Regnskabsmateriale som indeholder personoplysninger

5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Kravene fremgår af regnskabslovgivningen.

 

9. Hvornår og hvordan gør vi brug af automatiserede afgørelser?

Når du som ledig eller på efterløn søger om ydelser, har vi efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ret til at gøre brug af automatiske afgørelser på tre områder.

Efterregulering af dagpenge (§ 46, stk. 6)
Vi skal hver måned samkøre dine oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med de oplysninger, der er indberettet til indkomstregistret. Hvis samkøringen viser en forskel i antallet af timer, skal vi regulere udbetalingen af dine dagpenge med det antal timer, som forskellen udgør.

Karens hver fjerde måned (§ 56a)
Hver gang du har været ledig i fire måneder, trækkes du i dagpengene for én karensdag, hvis du ikke har fået indberettet løntimer. Oplysningerne om dine løntimer henter vi fra indkomstregistret og dine dagpengekort for perioden.

Afkortning af dagpengeperioden (§56b)
Har du som ledig i løbet af de seneste otte år har fået dagpenge i sammenlagt fire år, vil du kun få et år og 11 måneders dagpengeret (3.688 timer). Det betyder, at din dagpengeret i udgangspunktet vil ophøre en måned tidligere. Vi henter oplysningerne om dit dagpengeforbrug fra vores eget udbetalingssystem, Det fælles datagrundlag og eventuel tidligere a-kasse.

 

10. Hvad nu, hvis indhentelsen af dine personoplysninger er påkrævet?

I nogle tilfælde kan indhentelsen af nogle af dine personoplysninger være nødvendig for, at vi kan tegne dit medlemskab/forsikring. Det vil derfor ikke være muligt at oprette eller ændre medlemskab/forsikring, hvis du ikke vil give os de oplysninger, vi har brug for, som nævnt under punkt 4, obligatoriske oplysninger.

 

11. Billeder og video

Når vi holder møder og arrangementer, kan vi tage billeder og video til internt brug og til brug for markedsføring og branding af Frie. Det vil primært være situations- og stemningsbilleder og i sjældne tilfælde af enkeltpersoner eller få personer sammen. Ønsker du ikke at medvirke på billeder eller video, kan du give os besked om det, ligesom du kan gøre indsigelse mod behandlingen.

 

Behandlingen oplysninger om billeder og video sker på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre Frie og vores faglige arrangementer. Ved din frivillige deltagelse i disse arrangementer vurderer vi, at vores interesse i behandlingen legitimerer denne.

Vi anvender billeder i op til 5 år fra optagelsen og bruger dem i fx nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier. Billeder og videoer slettes efter 5 år, medmindre andet er aftalt.

 

12. Cookies

For at optimere vores hjemmeside benytter vi cookies. Herved gemmes nogle af dine tidligere valg på hjemmesiden, så din oplevelse af hjemmesiden bliver mere personlig.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra vores hjemmeside, kan du fravælge dette i dine browserindstillinger.

 

13. Hvad er dine rettigheder?

Du har generelt følgende rettigheder:

 • Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få rettet /berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet.
 • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine persondata.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine persondata, der blev foretaget før du trak dit samtykke tilbage.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format.

Der kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder. Det er således ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i særlige tilfælde – det afhænger af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende i forbindelse med databehandlingen.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 353500 Valby
Tlf. 33 19 32 99
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret den 5. januar 2022.