Tilbage

Fries persondatapolitik

Frie, A-kassen Frie, Frie Selvstændige og FF Forsikring A/S er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.

Frie, A-kassen Frie, Frie Selvstændige og FF Forsikring A/S er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.


(Nedenfor finder du Fries persondatapolitik. Den 1. januar 2020 fusionerede Frie med Frie Selvstændige (tidligere DANA). Du finder Frie Selvstændiges persondatapolitik her)


Vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte dine oplysninger, og som medlem hos Frie kan du altid være sikker på, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vores mål er nemlig at sikre, at du altid føler dig sikker, når vi håndterer dine personoplysninger.

Denne side med vores persondatapolitik kan give dig et overblik over, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, samt hvordan vi bruger dine oplysninger til at levere vores services til dig. Vi bruger også dine oplysninger til at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse.

Vi håndterer således dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt denne persondatapolitik.

1. Hvem er vi?

Vi håndterer dine personoplysninger, uanset om du er medlem af A-kassen Frie, (CVR nr. 62556617), fagforeningen Frie, (CVR nr. 56154515) eller har tegnet en lønforsikring igennem Frie Forsikring A/S (CVR nr. 31887887).

Vi er hver især ansvarlige for håndteringen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:
Frie 
Overgade 24
5000 Odense C
Telefon 63 13 85 50

Du kan også bruge dit log ind på Mit Frie og skrive til os fra din digitale postkasse.

2. Hvem er vores Data Protection Officer?

Vi er ikke omfattet af kravet om en Data Protection Officer (DPO).

3. Hvorfor håndterer vi dine personoplysninger?

Vi håndterer dine personoplysninger med følgende formål:

 • Når du melder dig ind i enten a-kassen eller fagforeningen (medlemskab) og den efterfølgende betaling af kontingent.
 • Når du tegner lønforsikring i FF Forsikring A/S.
 • Administration af dit medlemskab af enten a-kassen eller fagforeningen.
 • Ved fysisk kontakt ved fremmøde på telefon eller via mail for at få råd og vejledning om dine rettigheder og pligter, dit arbejdsliv eller et problem på din arbejdsplads.
 • Når du søger om ydelser, som a-kassen eller vores lønforsikring udbetaler.
 • Når du har samtaler med vores jobkonsulenter eller socialrådgivere.
 • Når vi er forpligtet til registersamkøring for at kontrollere udbetalinger.
 • Hvis du ønsker at melde dig ud af eller overflyttes fra enten a-kassen eller fagforeningen.
 • Når du tilmelder dig og deltager i kurser, arrangementer og webinarer.
 • Ifølge de rettigheder og pligter, som følger lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Ved bistand i forbindelse retssager eller hjælp i forbindelse med din arbejdsgivers konkurs, arbejdsskadesager eller tilsvarende.
 • Når vi behandler din skadesanmeldelse i vores lønsikring ved ledighed.

4. Hvilke personoplysninger håndterer vi?

Vi behandler kun personoplysninger om dig til specifikke formål, som nævnt i punkt 3, og vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige. Vi håndterer følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Obligatoriske personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
  Telefonnummer
 • Cpr-nummer
 • Nationalitet
 • E-mail
 • Medlemsnummer
 • Policenummer
 • Lønoplysninger
 • Erhverv/stilling og ansættelsesforhold
 • Studie
 • Uddannelsessted
 • Medlemskab af anden a-kasse
 • Oplysninger om dine aftaler med os
  Betalingsoplysninger.

Øvrige personoplysninger:

 • Familiemæssige oplysninger (ægtefælle/samlever/børn) til brug for tegning af ulykkesforsikring
 • Informationer til brug for sagsbehandling.

De nævnte oplysninger herover er alle såkaldte ”Almindelige personoplysninger”, jf. GDPR art. 9 stk. 1. Frie behandler dog også forskellige kategorier af følsomme oplysninger:

 • Fagforeningsforhold.
 • Helbredsoplysninger.
 • Straffedomme/lovovertrædelser og
 • I helt særlige situationer behandler vi også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

5. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger

Vi vil normalt indhente dine personoplysninger direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller indhente personoplysninger om dig fra andre kilder. Det kan være:

 • Skat
 • Jobnet.dk
 • Borger.dk
 • Det fælles digitale datagrundlag for a-kasser
 • CPR-registret
 • Feriekonto
 • Nuværende og/eller tidligere arbejdsgivere
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller
 • Andre offentlige myndigheder.

6. Hvorfor har vi lov til at håndtere dine personoplysninger?

For at kunne behandle dine personoplysninger kræves det, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger, afhænger af den enkelte situation.

 • Størstedelen af vores behandling af persondata sker, fordi det er nødvendigt af hensyn til at kunne opfylde vores aftale i forhold til dit medlemskab (dvs. ”kontraktlig forpligtelse” iht. EU Persondataforordningen – herefter benævnt GDPR - Artikel 6, paragraf 1, litra b).
 • Dernæst har vi i mange tilfælde en pligt eller ret til at behandle persondata i henhold til gældende a-kasselovgivning, regnskabslovgivning, skattelovgivning m.v. (dvs. ”retslig forpligtelse” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra c).
 • Vi benytter desuden vores ret til (iht. GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra d) at behandle oplysninger om dit fagforeningsmedlemskab og evt. andre følsomme oplysninger i et konkret sagsforløb.
 • I nogle situationer indhenter vi et udtrykkeligt samtykke fra dig som medlem til at behandle eller videregive personlige oplysninger. Dette sker med hjemmel i GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra a. Disse samtykker kan altid tilbagetrækkes eller begrænses.
 • Endelig benytter Frie i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, jf. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra f. Dette sker, hvor vi vurderer, at dine interesser bedst varetages på den måde, Frie behandler dine personoplysninger.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du skrive til Frie, Overgade 24, 5000 Odense C eller sende en besked til os via din postkasse på Mit Frie.

7. Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Medarbejdere hos Frie har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejdet har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende:

 • Frie, A-kassen Frie, FF Forsikring A/S.
 • Offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige registre.
 • A-kasser, hvor du tidligere har været medlem eller ønsker at blive medlem.
 • Arbejdsgivere, nuværende og tidligere.
 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser).
 • Advokater og eller arbejdsgiverorganisationer der repræsenterer arbejdsgivere.
 • Domstole, råd og andre, der afgør sager som eksempelvis Ligebehandlingsnævnet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

8. Under hvilke omstændigheder videregiver vi dine personoplysninger uden for EU?

Vi anvender ikke databehandlere uden for EU. Enkelte af vores leverandører anvender underdatabehandlere uden for EU. Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti.

9. Hvor længe gemmer vi dine personlysninger?

Vi vil i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse art. 5 (1) (e) alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er indhentet eller er yderligere behandlet.

Vi vil som udgangspunkt gemme dine personoplysninger i nedenfor anførte perioder:

Medlems-/kundeoplysninger 10 år efter medlems-/kundeforholdets ophør. Årsagen er hensynet til reglerne i forældelsesloven og gælder for såvel indmeldelse, tegning, ydelser og ophør.
Tilbud, hvor der ikke indgås aftale Op til 3 år efter tilbuddets afgivelse. Årsagen er hensynet til at kunne dokumentere tilbuddet samt de oplysninger, der lå til grund for tilbuddet.
Regnskabsmateriale som indeholder personoplysninger 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Kravene fremgår af regnskabslovgivningen.


A-kassen Frie er forpligtet til at opbevare oplysninger i 8 år efter, at du har nået din pensionsalder eller dør. Som udgangspunkt sletter vi derfor først dine oplysninger på dette tidspunkt.

Hvis du ikke er medlem af enten A-kassen Frie eller fagforeningen Frie, men har afgivet samtykke til, at vi kan kontakte dig med information og/eller tilbud, sletter vi kontaktoplysningerne med det samme, du tilbagetrækker sit samtykke. I øvrigt opbevares sådanne kontaktoplysninger i 12 måneder, efter Frie har anvendt samtykket aktivt sidste gang ved eksempelvis at have sendt dig en e-mail.

10. Hvornår og hvordan gør vi brug af automatiserede afgørelser?

Når du som ledig eller på efterløn søger om ydelser, har vi efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ret til at gøre brug af automatiske afgørelser på tre områder.

Efterregulering af dagpenge (§ 46, stk. 6)
Vi skal hver måned samkøre dine oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med de oplysninger, der er indberettet til indkomstregistret. Hvis samkøringen viser en forskel i antallet af timer, skal vi regulere udbetalingen af dine dagpenge med det antal timer, som forskellen udgør.

Karens hver fjerde måned (§ 56a)
Hver gang du har været ledig i fire måneder, trækkes du i dagpengene for én karensdag, hvis du ikke har fået indberettet løntimer. Oplysningerne om dine løntimer henter vi fra indkomstregistret og dine dagpengekort for perioden.

Afkortning af dagpengeperioden (§56b)
Har du som ledig i løbet af de seneste otte år har fået dagpenge i sammenlagt fire år, vil du kun få et år og 11 måneders dagpengeret (3.688 timer). Det betyder, at din dagpengeret i udgangspunktet vil ophøre en måned tidligere. Vi henter oplysningerne om dit dagpengeforbrug fra vores eget udbetalingssystem, Det fælles datagrundlag og eventuel tidligere a-kasse.

11. Hvad nu hvis indhentelsen af dine personoplysninger er påkrævet?

I nogle tilfælde kan indhentelsen af nogle af dine personoplysninger være nødvendig for, at vi kan tegne dit medlemskab/forsikring. Det vil derfor ikke være muligt at oprette eller ændre medlemskab/forsikring, hvis du ikke vil give os de oplysninger, vi har brug for, som nævnt under punkt 4, obligatoriske oplysninger.

12. Billeder og video

Når vi holder møder og arrangementer, tager vi af og til billeder og video. Hvis man ikke kan genkendes som person på optagelserne, er man ikke omfattet af reglerne i persondatalovgivningen. Vi indsamler derfor ikke dit samtykke til disse billeder og videoer. Ønsker du ikke at medvirke på billeder eller video, kan du give os besked om det.

Vi anvender billeder i op til 10 år fra optagelsen og bruger dem i fx nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier. Billeder og videoer slettes efter 10 år, medmindre andet er aftalt.

13. Cookies

For at optimere vores hjemmeside benytter vi cookies. Herved gemmes nogle af dine tidligere valg på hjemmesiden, så din oplevelse af hjemmesiden bliver mere personlig.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra vores hjemmeside, kan du fravælge dette i din internetindstilling.

14. Hvad er dine rettigheder?

Du har generelt følgende rettigheder:

 • Du har ret til at bede om adgang til dine personoplysninger (GDPR art.15/indsigtsret)
 • Du har ret til at få rettet /berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger (GDPR art. 16/ret til berigtigelse)
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller behandlet (GDPR art. 17/ret til sletning)
 • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine persondata (GDPR art. 18/ret til begrænsning af behandling)
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og at anmode om begrænset behandling af dine personoplysninger (GDPR art 21/ret til indsigelse)
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine persondata, der blev foretaget før du trak dit samtykke tilbage (GDPR art 7 nr. 3/betingelser for samtykke)
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (GDPR art. 20/dataportabilitet).

Der kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder. Det er således ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i særlige tilfælde – det afhænger af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende i forbindelse med databehandlingen.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf. 33 19 32 99
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret den 3. oktober 2018.